Ionic 3 – Barcode QR skener

Zahvaljujući Ionic Native pluginovima moguće je u vrlo kratkom vremenu napraviti konkretnu Ionic aplikaciju koja će služiti svrsi. U ovom slučaju riječ je o aplikaciji za skeniranje barkoda što je posebno korisno u skladištima trgovina.

Kreiranje aplikacije

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju.

$ ionic start BarcodeScannerApp blank
$ cd BarcodeScannerApp 
$ ionic cordova platform add android

Barcode Scanner

Prema službenoj dokumentaciji, Barcode Scanner plugin instaliram sljedećim naredbama:

$ ionic cordova plugin add phonegap-plugin-barcodescanner
$ npm install --save @ionic-native/barcode-scanner

Ovim je pluginom moguće skenirati sljedeće formate: QR_CODE, DATA_MATRIX, UPC_E, UPC_A, EAN_8, EAN_13, CODE_128, CODE_39, CODE_93, CODABAR, ITF, RSS14, RSS_EXPANDED, PDF_417, AZTEC i MSI.

Nakon toga referencu na plugin dodajem i unutar app.module.ts datoteke

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { ErrorHandler, NgModule } from '@angular/core';
import { IonicApp, IonicErrorHandler, IonicModule } from 'ionic-angular';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar';

import { BarcodeScanner } from '@ionic-native/barcode-scanner';

import { MyApp } from './app.component';
import { HomePage } from '../pages/home/home';

@NgModule({
 declarations: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  IonicModule.forRoot(MyApp)
 ],
 bootstrap: [IonicApp],
 entryComponents: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 providers: [
  StatusBar,
  SplashScreen,
  BarcodeScanner,
  {provide: ErrorHandler, useClass: IonicErrorHandler}
 ]
})
export class AppModule {}

Tek sada mogu implementirati funkcionalnost za skeniranje barkoda.

Ekran će se sastojati od gumba za pokretanje skeniranja i prostora iznad njega za prikaz skeniranih podataka.

<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   Ionic3 - Barcode Scanner App
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content padding>

 <ion-row *ngIf="rezultat">
  <ion-col>
     {{rezultat.text}}
  </ion-col>
  <ion-col>
    {{rezultat.format}}
   </ion-col>
 </ion-row>
 
 <button ion-button full (click)="skeniraj()">Skeniraj</button>

</ion-content>

Funkcionalnost se sastoji od jedne funkcije.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import { BarcodeScanner } from '@ionic-native/barcode-scanner';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 rezultat:any;

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       private _barcodeScanner: BarcodeScanner) {

 }

 skeniraj(){
  this._barcodeScanner.scan().then(barcodeData => {
   console.log('Barcode data', barcodeData);
   this.rezultat = barcodeData;
   }).catch(err => {
     console.log('Error', err);
   });
 }

}

U praksi to izgleda ovako:

Ionic 3 – Barcode QR skener

Prilikom klika na gumb za skeniranje aplikacija traži pristup kameri kako bi mogla skenirati barkod, nakon odobrenja prikazuje se ekran kamere uz poruku “Place a barcode inside the viewfinder to scan it.“. Nakon uspješnog skeniranja čuje se glasan beep zvuk i na dnu ekrana kratko se prikaže sadržaj skeniranog barkoda nakon čega se ekran kamere zatvara i aplikacija se vraća na početni ekran.

Ali to nije sve. Moguće je koristiti objekt za dodatnim opcijama pomoću kojih se ponašanje plugina može prilagoditi.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import { BarcodeScanner } from '@ionic-native/barcode-scanner';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 rezultat:any;
 opcije:any;

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       private _barcodeScanner: BarcodeScanner) {

  this.opcije = {
      preferFrontCamera: false,
      showFlipCameraButton: true,
      showTorchButton: true,
      disableAnimations: false,
      disableSuccessBeep: true,
      prompt: "Postavite okvir na barkod kako bi ga skenirali.",
      formats: 'QR_CODE, DATA_MATRIX', 
      orientation: 'portrait',
      torchOn: false,
      resultDisplayDuration: 3000
  };

 }

 skeniraj(){
  this._barcodeScanner.scan( this.opcije).then(barcodeData => {
   console.log('Barcode data', barcodeData);
   this.rezultat = barcodeData;
   }).catch(err => {
     console.log('Error', err);
   });
 }

}

Ionic 3 – Barcode QR skener

Zaključak

{
 "name": "BarcodeScannerApp",
 "version": "0.0.1",
 "author": "Tomislav Stanković",
 "homepage": "https://www.tomislavstankovic.com/",
 "private": true,
 "scripts": {
  "clean": "ionic-app-scripts clean",
  "build": "ionic-app-scripts build",
  "lint": "ionic-app-scripts lint",
  "ionic:build": "ionic-app-scripts build",
  "ionic:serve": "ionic-app-scripts serve"
 },
 "dependencies": {
  "@angular/animations": "5.2.11",
  "@angular/common": "5.2.11",
  "@angular/compiler": "5.2.11",
  "@angular/compiler-cli": "5.2.11",
  "@angular/core": "5.2.11",
  "@angular/forms": "5.2.11",
  "@angular/http": "5.2.11",
  "@angular/platform-browser": "5.2.11",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "5.2.11",
  "@ionic-native/barcode-scanner": "^4.9.2",
  "@ionic-native/core": "4.9.1",
  "@ionic-native/splash-screen": "4.9.1",
  "@ionic-native/status-bar": "4.9.1",
  "@ionic/storage": "2.1.3",
  "cordova-android": "7.0.0",
  "cordova-plugin-device": "^2.0.2",
  "cordova-plugin-ionic-keyboard": "^2.0.5",
  "cordova-plugin-ionic-webview": "^1.1.19",
  "cordova-plugin-splashscreen": "^5.0.2",
  "cordova-plugin-whitelist": "^1.3.3",
  "ionic-angular": "3.9.2",
  "ionicons": "3.0.0",
  "phonegap-plugin-barcodescanner": "^8.0.0",
  "rxjs": "5.5.11",
  "sw-toolbox": "3.6.0",
  "zone.js": "0.8.26"
 },
 "devDependencies": {
  "@ionic/app-scripts": "3.1.10",
  "typescript": "~2.6.2"
 },
 "description": "Ionic Barcode Scanner App project",
 "cordova": {
  "plugins": {
   "phonegap-plugin-barcodescanner": {},
   "cordova-plugin-whitelist": {},
   "cordova-plugin-device": {},
   "cordova-plugin-splashscreen": {},
   "cordova-plugin-ionic-webview": {},
   "cordova-plugin-ionic-keyboard": {}
  },
  "platforms": [
   "android"
  ]
 }
}