Ionic Tabs App – HomePage se učitava prije AppComponent

U ovom ću blog postu pokazati kako spriječiti da se AppComponent učitava nakon HomePage.

Kada se kreira nova Ionic aplikacija koristeći tabs predložak kao rootPage odabrana je TabsPage komponenta koja unutar sebe poziva HomePage.

U tom slučaju ako se nekakva logika stavi unutar app.component.ts i onda ovisno o nekom uvjetu učita HomePage ili neka druga stranica

Kreiranje aplikacije

Novu aplikaciju kreiram naredbom

I nakon što pokrenem aplikaciju

mogu vidjeti da se HomePage učitala prije AppComponent.

Uzrok tome nalazi se unutar app.component.ts datoteke gdje se definira rootPage. U ovom slučaju to je TabsPage.

Gore se može vidjeti da TabsPage komponenta kao tab1Root uzima HomePage komponentu i zato se ona učitava prije AppComponent.

Ionic Tabs App - Kako spriječiti da se AppComponent učitava nakon HomePage

Kako bi se to spriječilo potrebno je napraviti sljedeće:

Ionic Tabs App – Kako spriječiti da se AppComponent učitava nakon HomePage

Struktura projekta prema package.json