Ionic 2 - Podrška za višejezičnost

Ionic 2 – Podrška za višejezičnost

Kako raste važnost mobilne aplikacije tako se povećava i nužnost višejezičnosti. U ovom blog proći ćemo kroz postupak dodavanja podrške za višejezičnost korištenjem NG2-Translate plugina. Hrvatski jezik ćemo postaviti kao zadani dok će se uz njega moći odabrati još engleski i njemački jezik.

Uz pretpostavku da ste već pokrenuli novi Ionic 2 projekt možemo krenuti dalje.

Dodavanje NG2-Translate plugina

NG2-Translate plugin dodajemo pomoću naredbe

$ npm install ng2-translate --save

Nakon toga fokus prebacujemo na app.module.ts.

Kako bi uopće mogli koristiti NG2-Translate moramo ga uvesti u app.module.ts.

import { TranslateModule, TranslateStaticLoader, TranslateLoader} from 'ng2-translate/ng2-translate';
import { Http } from '@angular/http';

NG2-Translate kao zadano traži datoteke s prijevodom unutar mape i18n/ i tu ćemo mapu kreirati unutar src/assets.

export function createTranslateLoader(http: Http) {
	return new TranslateStaticLoader(http, './assets/i18n', '.json');
}

Naravno, sada trebamo kreirati i18n mapu.

Ionic 2 – Podrška za višejezičnost - kreiranje mape

Odmah nakon toga dodajemo ga i u NgModule niz.

imports: [
 IonicModule.forRoot(MyApp),
 TranslateModule.forRoot({
  provide: TranslateLoader,
  useFactory: (createTranslateLoader),
  deps: [Http]
 })
]

Kreiranje .json datoteka

Za svaki jezik koji želimo omogućiti u Ionic 2 aplikaciji moramo napraviti posebnu .json datoteku. U ovom slučaju imamo tri .json datoteke.

 • hr.json za hrvatski
 • en.json za engleski
 • de.json za njemački

Datoteke izgledaju ovako:

hr.json

{
	"poruka": "Dobrodošli",
	"uvod" : "Uvod",
  "odjava" : "Odjava"
}

en.json

{
	"poruka": "Welcome",
	"uvod" : "Introduction",
   "odjava" : "Log out"
}

de.json

{
	"poruka": "Willkommen",
	"uvod" : "Einführung",
   "odjava" : "Ausloggen"
}

Korištenje višejezičnosti

Odlučili smo da će zadani jezik biti hrvatski. Zato u app.component.ts dodajemo sljedeće:

import {TranslateService} from 'ng2-translate';

...

constructor(_platform: Platform,
      _translate: TranslateService) {}

 _platform.ready().then(() => {
  //Zadani jezik
    _translate.setDefaultLang('hr');
 });

Prikaz prijevoda:

<ion-list inset>
  <ion-item>{{ 'poruka' | translate:param }}</ion-item>
  <ion-item>{{ 'uvod' | translate:param }}</ion-item>
  <ion-item>{{ 'odjava' | translate:param }}</ion-item>
</ion-list>

Jezik koji postavimo na ovaj način automatski se učitava prilikom pokretanja Ionic 2 aplikacije.

ng2-translate zadani jezik

Napredno korištenje višejezičnosti

Što kada želimo korisniku omogućiti da samostalno bira na kojem jeziku želi koristiti mobilnu aplikaciju?

U tom slučaju dodajemo tri funkcije

 translateCroatian(){
  this._translate.use('hr');
 }

  translateEnglish(){
  this._translate.use('en');
 }

  translateGerman(){
  this._translate.use('de');
 }

i tri gumba pomoću kojih će korisnici moći odabrati koji jezik žele koristiti

<ion-row>
  <ion-col><button ion-button color="light" (click)="translateCroatian()">HR</button></ion-col>
  <ion-col><button ion-button color="light" (click)="translateEnglish()">EN</button></ion-col>
  <ion-col><button ion-button color="light" (click)="translateGerman()">DE</button></ion-col>
</ion-row>

To izgleda ovako:

ng2-translate odabir jezika

Međutim, ovdje imamo jedan problem. Korisnik može odabrati jezik koji želi koristiti u mobilnoj aplikaciji, ali taj jezik se vrati na zadani čim se ponovno učita/osvježi aplikacija.

Kako bi to riješili koristiti ćemo localStorage. Kada korisnik odabere jezik podatak o tome sprema se u lokalnu memoriju. Taj podatak ćemo kasnije koristiti kako bi znali je li korisnik odabrao jezik kako bi mu isti mogli prikazati. U konačnici to izgleda ovako:

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import {TranslateService} from 'ng2-translate';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 en:string;
 de:string;

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       public _translate: TranslateService) {
 }

 translateCroatian(){
  this._translate.use('hr');
  //Brisanje EN ili DE iz lokalne memorije
  localStorage.removeItem('language');
 }

  translateEnglish(){
  this._translate.use('en');
  //Spremanje varijable u lokalnu memoriju
  this.en = "EN";
  localStorage.setItem('language',this.en);
 }

  translateGerman(){
  this._translate.use('de');
  //Spremanje varijable u lokalnu memoriju
  this.de = "DE";
  localStorage.setItem('language',this.de);
 }

}

Prilikom pokretanja aplikacije vršit ćemo provjeru odabranog jezika.

import { Component } from '@angular/core';
import { Platform } from 'ionic-angular';
import { StatusBar, Splashscreen } from 'ionic-native';

import { HomePage } from '../pages/home/home';

import {TranslateService} from 'ng2-translate';

@Component({
 templateUrl: 'app.html'
})
export class MyApp {
 rootPage = HomePage;

 constructor(_platform: Platform,
       _translate: TranslateService) {
  _platform.ready().then(() => {

    //Zadani jezik
    _translate.setDefaultLang('hr');

   //Provjera jezika
   if(localStorage.getItem('language') === "EN"){
     _translate.use('en');
   } else if(localStorage.getItem('language') === "DE") {
     _translate.use('de');
   }

   StatusBar.styleDefault();
   Splashscreen.hide();
  });
 }
}

Ako u localStorage nemamo zapisano ništa prikazat će se zadani hrvatski jezik. Međutim, ako se u lokalnoj memoriji nalazi EN ili DE to znači da je korisnik kliknuo na gumb i da želi koristiti neki drugi jezik umjesto hrvatskog.

<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   NG2-Translate
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content padding>

 <ion-row>
  <ion-col><button ion-button color="light" (click)="translateCroatian()">HR</button></ion-col>
  <ion-col><button ion-button color="light" (click)="translateEnglish()">EN</button></ion-col>
  <ion-col><button ion-button color="light" (click)="translateGerman()">DE</button></ion-col>
</ion-row>

<ion-list inset>
  <ion-item>{{ 'poruka' | translate:param }}</ion-item>
  <ion-item>{{ 'uvod' | translate:param }}</ion-item>
  <ion-item>{{ 'odjava' | translate:param }}</ion-item>
</ion-list>

</ion-content>

ng2-translate localstorage

Jezik uređaja kao jezik aplikacije

Postoji još jedna opcija, a to je aplikacija bude automatski prevedena na jezik uređaja. Znači, ako korisnik ima kao jezik uređaja postavljen npr. hrvatski jezik onda će mu i aplikacija prilikom pokretanja biti automatski prikazana na hrvatskom jeziku tako da on neće morati raditi ručno pritiskom na gumb kao i primjeru iznad.

Kako bi se ovo omogućilo potrebno je instalirati Globalization plugin.

Nakon instalacije plugin se uveze u app.module.ts

import { Globalization } from '@ionic-native/globalization';

..

providers: [
  StatusBar,
  SplashScreen,
  {provide: ErrorHandler, useClass: IonicErrorHandler},
  Globalization 
 ]

I odmah se može koristiti.

Provjeru i postavljenja jezika postavit ćemo u app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { Platform } from 'ionic-angular';
import { StatusBar, Splashscreen } from 'ionic-native';
 
import { HomePage } from '../pages/home/home';
 
import { TranslateService } from 'ng2-translate';
import { Globalization } from '@ionic-native/globalization';
 
@Component({
 templateUrl: 'app.html'
})
export class MyApp {
 rootPage = HomePage;
 
 constructor(_platform: Platform,
       _translate: TranslateService,
       _globalization: Globalization) {
  _platform.ready().then(() => {
     StatusBar.styleDefault();
     Splashscreen.hide();
 
    //Zadani jezik
    _translate.setDefaultLang('hr');
 
    _globalization.getPreferredLanguage().then(result => {
     let deviceLng = result.value.substring(0,2).toLowerCase();
     _translate.use(deviceLng);
     })
  });
 }
}

Zaključak

U ovom smo blog postu prikazali jedan od načina kako omogućiti višejezičnost u Ionic 2 aplikaciji. Naravno da postoji više različitih načina na koje je moguće koristiti višejezičnost i sve ranije navedeno može se prilagoditi specifičnim potrebama svake Ionic 2 aplikacije.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *