Dohvaćanje podataka s API-ja Sudskog registra data.gov.hr

Prije nekoliko godina objavio sam blog post o prikazu podataka API-ja Sudskog registra – pravosudje.hr.

API se tada nalazio na adresi https://sudreg-api.pravosudje.hr, dok će se od 1. travnja nalaziti na adresi https://sudreg-data.gov.hr/.

Više o detaljima i razlozima prebacivanja API-ja na novu adresu možete saznati na https://data.gov.hr/ckan/dataset/sudski-registar.

Ukratko, to znači da se osim URL-a putem kojega će se pozivati API mijenjaju i parametri potrebni za pristup tim podacima.

“Portal otvorenih podataka Sudskog registra namijenjen je razvojnim inženjerima koji u svoja aplikativna rješenja žele preuzimati podatke Sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr) u strojno čitljivom obliku.

Za pristup podacima potrebno je napraviti registraciju. Nakon uspješno predanog registracijskog obrasca korisnik će dobiti e-mail za potvrdu svog korisničkog računa. Verifikacijom računa korisnik će biti preusmjeren na stranice aplikacije te će mu se dodijeliti Client ID, Client Secret i link za dohvat tokena koji omogućuju pristup RESTapi sučeljima.”

Registracija i aktivacija

Prije registracije potrebno je prijaviti se, a to je moguća napraviti korištenjem e-građana te putem servisa Facebook, Google i Microsoft na linku https://data.gov.hr/ckan/dataset/sudski-registar i klikom na ‘Prijava’ u gornjem desnom kutu ekrana.

Portal otvorenih podataka

Nakon prijave mogu se vidjeti detalji o postupku registracije i što se njome dobije. Klikom na “Registracija” pokreće se postupak.

API sudskog registra

Klikom na “Registracija” otvara se jednostavna forma gdje se navodi naziv i opis projekta u kojemu će se koristiti API.

Forma API-ja Sudskog registra

Klikom na “Predaj zahtjev” otvara se sljedeći ekran gdje se vide detalji poput parametara Client Id i Client Secret koji će biti potrebni za slanje upita na API tj. dobivanje tokena.

Sudski registar API

Prije nego se prikazani podaci mogu koristiti potrebno je potvrditi tj. verificirati e-mail klikom na “Potvrdi”.

Sudski registar API email

Nakon toga preostaje još kliknuti na “Aktivacija” i to je to što se registracije tiče.

Sudski registar API aktivacija

I konačno, podaci su spremni za korištenje.

Sudski registar API podaci

Provjera rada API-ja

Kako je i navedeno u dokumentaciji API mogu provjeriti koristeći Curl (Client for URL) naredbu i to želim napraviti prije nego krenem s postavljanjem Angular forme.

Naredba se upisuje u naredbeni redak (CMD) u sljedećem obliku: curl -i -k --user ClientId:ClientSecret --data "grant_type=client_credentials" https://sudreg-data.gov.hr/api/oauth/token

Curl naredba Sudreg API

Iz navedenog mogu vidjeti u kojem obliku i koje parametre će mi API vratiti. U ovom slučaju najvažniji mi je parametar access_token koji će mi trebati prilikom pozivanja drugih API-ja.

Također vidim da token vrijedi 6 sati (21600 sekundi) od trenutka kreiranja.

Dohvaćanje tokena testirat ću i koristeći Postman.

Odmah ću, također putem Curl naredbe, isprobati jedan API u kojem ću proslijediti access_token da bi dobio podatke. Želim se uvjeriti da sve radi prije nego počnem s kreiranjem API servisa u Angularu.

Pokretanjem Curl naredbe curl --location "https://sudreg-data.gov.hr/api/javni/sudovi?expand_relations=true" ^ --header "Content-Type: application/json" ^ --header "Authorization: Bearer access_token" dobijem sljedeće:

Popis sudova API

Kako se može vidjeti iz gornje naredbe ovdje prosljeđujem samo dva parametara u headeru i već sam dobio “osjećaj” kako će funkcionirati svi ostali API pozivi.

Nadam se bez grešaka koje neki od njih trenutno imaju. 🙂

API detalji_subjekta

S obzirom da me API detalji_subjekta trenutno najviše zanima više ću pažnje obratiti na njega što se tiče dokumentacije.

Na adresi https://sudreg-data.gov.hr/api/OpenAPIs/OpenAPIJavni se nalaze sve dostupne API točke. Između ostalog tu je i detalji_subjekta.

Iz dokumentacije vidim da se radi o get metodi i koje obavezne parametre trebam slati.

API detalji_subjekta

Kreiranje API servisa

U servisu će se nalaziti dvije funkcije. Jedna će dohvaćati access_token, a druga podatke o tvrtki prema OIB-u ili MBS-u.

Obavezni parametri za dobivanje tokena:

  • Content-Type (string) / header – ‘application/x-www-form-urlencoded’
  • Authorization (string) / header – ‘Basic ‘ + btoa(‘ClientId:ClientSecret’)
  • grant_type (string) / body – client_credentials

Obavezni parametri za dohvaćanje detalja tvrtke:

  • Content-Type (string) / header – ‘application/json’
  • Authorization (string) / header – ‘Bearer ‘ + access_token
  • tip_identifikatora (string) / query – ‘oib’ ili ‘mbo’
  • identifikator (string) / query – 0000000000 ili 000000000

Angular forma

Forma će biti jednostavna. Nakon unosa OIB-a ili MBS-a popunit će se polja naziv, adresa i grad. API naravno dohvaća puno više od toga.

Što se funkcionalnosti tiče i s obzirom da je ovo samo demo prikaz neću ići previše u detalje.

Unutar ngOnInit() funkcije pozivam API za dohvaćanje tokena. U produkcijskom okruženju ne bih to radio na ovaj način nego bih spremio token i novi ne bih tražio sljedećih 6 sati dok trenutni ne istekne.

U praksi to izgleda ovako. Unosom OIB-a ili MBS-a poziva se funkcija za dohvaćanje detalja poslovnog subjekta.

API sudskog registra

Jednom kada access_token istekne dobit će se poruka

API neautorizirano

I to je to. Istovremeno vrlo jednostavan i vrlo koristan API koji može poboljšati funkcionalnosti nekog programskog rješenja.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Cilj ovog blog posta je pokazati kako napraviti API za slanje emaila. To ću postići koristeći NodeJS, ExpressJS, Nodemailer i naravno Gmail.

Postavljanje projekta

Kreiram mapu za projekt i unutar nje pokrećem naredbu

i odmah nakon toga instaliram potrebne NPM pakete:

Express.js: $ npm install express --save
Nodemailer: $ npm install nodemailer--save
bodyParser: $ npm install body-parser -save

Struktura projekta prema package.json sada izgleda ovako:

Sada imam sve spremno za kreiranje datoteke unutar koje će se nalaziti logika API-ja.

API sada mogu i pokrenuti te se uvjeriti da radi. Pokrećem ga naredbom u kojoj riječ “index” označava naziv .js datoteke.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

To je mogla biti i npr. server.js datoteka. U tom bi slučaju API pokrenuo naredbom $ node server.

Na adresi http://localhost:8080/api mogu vidjeti da je API uspješno pokrenut.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Slanje testnog e-maila

Unutar datoteke index.js sada ću kreirati API za slanje e-maila.

S obzirom na parametar secureConnection: false vrlo je važno da omogućim dopuštanje nesigurnijim aplikacijama da pristupe računu na adresi https://myaccount.google.com/security?pli=1

“Less Secure Apps” - Google

Jer ako to ne napravim dobit ću poruku o grešci što znači da e-mail neće biti poslan/primljen. Ovaj dio mi je zadavao najviše problema prije dvije godine kada sam prvi put radio Nodemailer API. U pitanju je bila funkcionalnost vezana uz resetiranje lozinke.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Ako sada putem Postmana pokrenem POST zahtjev na adresu http://localhost:8080/api/posaljiEmail vrlo brzo će mi stići e-mail.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Zašto se u slici iznad kao adresa primatelja nalazi drugačija adresa od one navedene gore u API-ju? To je zbog postavki unutar Gmaila gdje je navedeno da je adresa k*n*a*t@tomislavstankovic.com zadana adresa pošiljatelja. S obzirom da ovdje koristim Gmail kao servis za slanje e-maila jasno je da će on uzeti te zadane postavke.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

E-mail sa “pravim” podacima

U gornjem sam se primjeru uvjerio da moj Nodemailer API uredno radi, a sada želim imati mogućnost određivanja na koju adresu i koji sadržaj želim poslati.

API sada izgleda ovako:

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Ovdje se može vidjeti da podatke šaljem kroz req.body i upravo je to razlog zbog kojeg koristim body-parser. U slučaju da nisam koristio body-parser dobio bi sljedeću grešku.

Ovdje se može vidjeti da podatke šaljem kroz <span class="lang:js decode:true  crayon-inline">req.body</span> i upravo je to razlog zbog kojeg koristim <strong><em><a href="https://www.npmjs.com/package/body-parser" rel="noopener" target="_blank">body-parser</a></em></strong>. U slučaju da nisam koristio <em>body-parser</em> dobio bi sljedeću grešku.

Također, ako ne unesem sve potrebne podatke body-parser neće imati s čime raditi i opet ću dobiti grešku. U ovom slučaju nisam poslao e-mail adresu primatelja.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Nakon što unesem sve potrebne podatke, body-parser će odraditi svoje i e-mail će biti uspješno poslan/primljen.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Uvod u Google Sheets API

Nedavno mi je pala na pamet ideja korištenja Google Sheetsa kao baze podataka za nekakvu jednostavniju web ili mobilnu aplikaciju pa sam išao malo istražiti koje sve mogućnosti Google Sheets API ima i kako ih koristiti. U nastavku se može vidjeti nekoliko primjera na osnovu jednog dokumenta s dvije kartice podataka.

Google Developer konzola

Na URL-u https://console.developers.google.com/ kreiram novi projekt.

Nakon toga klikom na ‘Enable Apis And Services‘ krećem u odabir Google Sheets API-ja kako bi ga aktivirao.

Google Sheets API

Nakon aktivacije kreiram API key koji mi je potreban za slanje upita na API.

Bez njega bi dobio poruku o grešci:

Google Sheets API

Korištenje API-ja

Na sljedećoj se slici može vidjeti koji su mi upiti dostupni

Google Sheets API

Prikaz podataka

Na sljedećoj adresi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M/ nalazi se moja proračunska tablica. Njezin ID je 1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M.

Google Sheets API

Ako, prema dokumentaciji na slici iznad, odem na Services > Google Sheets API v4 > sheets.spreadsheets.get i unesem ID svoje proračunske tablice dobit ću rezultat s hrpom, meni trenutno nepotrebnih, meta podatka.

Google Sheets API

S obzirom da se moja proračunska tablica sastoji od dva lista posebno ću pozvati API za svaki list.

Na URL-u https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M/values/Zadaci?key={YOUR_API_KEY} dohvaćam podatke iz lista ‘Zadaci’.

Google Sheets API

Dok na URL-u https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M/values/Podaci?key={YOUR_API_KEY} dohvaćam podatke iz lista ‘Podaci’.

Google Sheets API

Dodavanje podataka

Na sljedećoj adresi https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/v4/spreadsheets.values/append nalazi se dokumentacija vezana uz dodavanje sadržaja.

Google Sheets API

Ovo još moram testirati u Postmanu.

Zaključak

Ovo je samo uvod u mogućnosti Google Sheets API-a. Za sada je ovo dovoljno čisto da se vidi kako stvar funkcionira, a dalje sve ovisi o specifičnim potrebama. Možda na kraju zaključim da ovo i nije najsretnije rješenje za korištenje unutar web ili mobilne aplikacije.

Google Sheets API

nodemon – automatski restart NodeJS aplikacije

Tijekom razvoja NodeJS aplikacija potrebno je prilikom svake promjene restartati aplikaciju kako bi se promjene vidjele. To nije problem napraviti nekoliko puta, ali s vremenom čovjek se zapita postoji li mogućnost da se to automatizira.

Rješenje se nalazi u obliku nodemon skripte koja će pratiti sve promjene unutar projekta u kojemu je pokrenuta i automatski restartati aplikaciju kako bi se učinjene promjene odmah vidjele u npr. web pregledniku.

Novu ću aplikaciju kreirati naredbom

i odmah instalirati ExpressJS.

Sada u mapi projekta mogu vidjeti package.json datoteku sa sljedećim sadržajem

Sada ću kreirati index.js datoteku u kojoj određujem da će se API pokrenuti na portu 1337

API pokrećem naredbom $ node index.js

nodemon - automatski restart NodeJS aplikacije

U web pregledniku sada mogu vidjeti sljedeće

nodemon – automatski restart NodeJS aplikacije

Trenutno u projekt nije instaliran nodemon i zato prilikom svake promjene moram ručno stopirati (CTRL+C) i ponovno pokrenuti (node index.js) API.

nodemon - automatski restart NodeJS aplikacije

nodemon instalacija

nodemon se može instalirati na dva načina. Lokalno unutar projekta i globalno na računalu.

Sljedećom naredbom instaliram nodemon lokalno unutar projekta

U slučaju da želim nodemon instalirati globalno na računalo koristim sljedeću naredbu

Datoteka package.json sada ima jedan novi redak.

Projekt sada pokrećem naredbom

I sada će bilo koja promjena unutar projekta rezultirati automatskim restartom

nodemon – automatski restart NodeJS aplikacije

Zaključak

nodemon je posebno koristan prilikom razvoja NodeJS aplikacija, dok će se u produkciji koristiti npr. PM2, jer tada se događa najviše promjena i može biti jako naporno nakon svake promjene ručno raditi restart projekta. Više o skripti moguće je pronaći na poveznici https://github.com/remy/nodemon

Ionic 3 – Slanje podataka na API

Ovim blog postom želim pokazati kako na jednostavan i brz način možete napraviti Ionic aplikaciju koja će slati podatke na API. U ovom ću slučaju koristiti jednostavan JSON Server, ali jednako samo tako mogao koristiti i NodeJS API, API koji podržava slanje datoteka ili Google Drive API. Ali kao što sam i rekao, kako bi zadržao jednostavnost i kako ne bi otišao previše u širinu u ovom ću primjeru koristiti jednostavan JSON Server API.

Postavljanje aplikacije

Kreirati ćemo novi Ionic projekt, i dodati podršku za Android platformu

Izrada i pokretanje API-ja

API se nalazi u datoteci db.json sa sljedećim sadržajem

Pokrećemo ga naredbom

Servis za API

Sada ćemo napraviti servis koji će u našoj Ionic aplikaciji služiti za pozivanje API-ja.

Servis za API će izgledati ovako

Znači, imamo funkciju getUsers(); koja će dohvaćati popis svih osoba u imeniku, kao i funkciju postUser(a:any); za dodavanje nove osobe u imenik.

Forma za unos

Sada možemo napraviti formu za unos sadržaja. Forma će se sastojati od samo tri polja. Jedno polje za ime i prezime, drugo za broj telefona, a treće polje tj. padajući izbornik s opcijama za odabir poslovnog ili privatnog broja. Ispod svega toga prikazat ćemo popis svih osoba.

Forma nema nikakvih specijalnih uvjeta i provjera niti je bilo koje polje označeno kao obavezno. Osim toga, ispod forme imamo popis do sada dodanih osoba.

Funkcionalnost će se nalaziti u home.ts

Sada možemo provjeriti radi li uopće naša forma za unos.

Ionic 3 – Slanje podataka na API

Kada smo zaključili da forma ispisuje podatke koje smo upisali možemo dovršiti funkciju za unos osobe dodajOsobu(); koja će sada izgledati ovako

I konačni rezultat izgleda ovako

Ionic 3 - Slanje podataka na API

Zaključak

Primjer koji ste ovdje imali priliku vidjeti najosnovnija je verzija i samo jedan od načina kako slati podatke iz Ionic aplikacije na API i ne preporučujem da ovaj način slanja podataka koristite u produkcijskim verzijama aplikacije. Zapravo, ako ga i koristite neće se dogoditi ništa loše, ali samo želim naglasiti da postoje i bolji načini o kojima ću nekom drugom prilikom.